การศึกษาในยุคใหม่ประเทศไทย

Study-in-New-Age

การศึกษาในยุค Education 4.0 ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้จากทุกๆแห่งในโลก มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ อันตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษายุคใหม่ของประเทศไทย ผู้เรียนต้องเสาะหาการเรียนรู้ได้เอง โดยไม่จำกัดอยู่แค่ถายในห้องเรียนทั้งนั้น ทั้งนี้การเรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สร้างทั้งความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้เดิม รวมทั้งนำเอาความรู้มาใช้จนเกิดประโยชน์ได้ ทั้งต่อตนเองและสังคม

นอกจากนี้การจัดการศึกษา 4.0 จึงได้หยิบเอาหลักการใหม่ๆ เข้ามาใช้ โดยให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน อันมีอุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วย เช่น Smartphone , Taplet เป็นต้น

เนื่องจากการพัฒนาประเทศไทยในทุกวันนี้ มุ่งเน้นไปยังการขับเคลื่อนจากนวัตกรรม จึงทำให้การศึกษาของประเทศควรเปลี่ยนแปลงจนเกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาบุคคล เมื่อความรู้ในทุกวันนี้มีลักษณะเปิด สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้การแสวงหาความรู้จึงทำได้เร็ว ส่งผลให้เด็กนักเรียนยุคใหม่ มีความเป็น Digital native ทำให้การเรียนแบบยุคเก่าที่นั่งเรียนแต่ในห้องเรียน ซึ่งใช้วิธีการท่องจำตำราตามแผนการสอน , ตามขอบข่ายหลักสูตรเดิมๆ รวมทั้งการทำข้อสอบแบบเดิม ไม่เหมาะกับการศึกษายุคปัจจุบัน

จากการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ตระหนักว่าคนที่จะมาเป็นกำลังให้แก่ชาติ นอกจากจะต้องมีทักษะจากความรู้ตามตำราแล้ว ก็ยังต้องมีทักษะอันได้จากการทำงานของมันสมองส่วนหน้า ซึ่งได้มาจากการฝึกฝน ให้เป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเอง ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง แสวงหาการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความอดทน โดยเป็นคุณลักษณะที่ต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคน นอกไปจากการความรู้ในตำรา การนำความรู้เหล่านั้นมาฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ หาความรู้ได้จากทุกๆที่ ไม่ใช่แค่ในหนังสือ จึงทำให้ครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาทุกระดับ ต้องทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ให้ครบทั้ง 2 ส่วน คือแรกคือให้ความรู้ทางด้านวิชาการรวมทั้งปลูกฝังอุปนิสัยอันเกิดจากการพัฒนาทักษะต่างๆ ของสมองส่วนหน้า จากการฝึกทำซ้ำๆ หล่อหลอมเด็กให้เป็นคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้โดยง่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากความรู้ที่มีมากมาย อันไร้ขีดจำกัดผ่านทางนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

สรุปแล้ว การศึกษาในยุคใหม่ประเทศไทยต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทำให้ต้องนำแนวคิด Education 4.0 ไปใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ ต่อยอดความรู้ เพื่อปูทางไปเป็นการศึกษาในอนาคต ซึ่งเน้นการผลิตคนเพื่อไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทันโลก