Study-in-New-Age

การศึกษาในยุคใหม่ประเทศไทย

August 27, 2018 admin 0

การศึกษาในยุค Education 4.0 ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้จากทุกๆแห่งในโลก มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ อันตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษายุคใหม่ของประเทศไทย ผู้เรียนต้องเสาะหาการเรียนรู้ได้เอง โดยไม่จำกัดอยู่แค่ถายในห้องเรียนทั้งนั้น ทั้งนี้การเรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สร้างทั้งความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้เดิม รวมทั้งนำเอาความรู้มาใช้จนเกิดประโยชน์ได้ ทั้งต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้การจัดการศึกษา 4.0 จึงได้หยิบเอาหลักการใหม่ๆ เข้ามาใช้ โดยให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน อันมีอุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วย เช่น Smartphone […]